Visselblåsarfunktion

DistITs goda varumärke och förtroende bygger på hög integritet och god affärssed. På DistIT tror vi att öppenhet och bra kommunikation inom organisationen leder till en bra företagskultur.

Visselblåsarfunktionen handlar om att rapportera olagliga eller misstänkt olagliga handlingar och brott mot DistITs uppförandekod. Vi är måna om att identifiera oegentligheter i vår verksamhet. Exempel på oegentligheter inkluderar sexuella trakasserier, bedrägeri och korruption, diskriminering och brott mot miljön och mänskliga rättigheter.

Alla medarbetare har rättigheter och skyldigheter att rapportera oegentligheter rörande korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarliga tjänstefel, arbetsmiljöbrott eller miljöbrott.

Information om visselblåsarfunktion, hur det går till och hur medarbetare kan skicka in anmälan ska finnas tillgänglig på respektive dotterbolags hemsida.
Från och med den 17 december 2021 finns det även en ny visselblåsarlag som innebär att visselblåsarfunktionen är både oberoende och självständig från bolaget. DistIT har därför skapat effektiva och säkra rapporteringskanaler, där vi möjliggör för er att rapportera muntligen via telefon, skriftligen genom ett webformulär eller vid ett fysiskt möte som bokas genom ovan nämnda kanaler.

Rapporteringskanalen möjliggöra ökad trygghet för dig som vill rapporterar då du i ett arbetsrelaterat sammanhang fått del av information om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram.

Du kan välja att rapportera dina misstankar öppet eller anonymt. Alla rapporter och meddelanden behandlas strikt konfidentiellt, och utredningen hanteras med största varsamhet och beaktande av din integritet.

Du riskerar inte att drabbas av negativ särbehandling eller repressalier på grund av att du rapporterar.

Skicka in anmälan till
https://wbreport.kpmg.se/5561164384
eller ring till
+46101763901

Filters
Sort
display